Política de protecció de dades

La privacitat i protecció de dades de caràcter personal és una prioritat per nosaltres. La Fundació Dr. Ferran, amb NIF «G43345248» i domicili al Carrer Esplanetes, 14, 43500 de Tortosa, correu electrònic fferran.ebre.ics@gencat.cat i telèfon (34) 977 51 92 51, com a responsable del tractament de dades, garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web i que seran tractades en els termes establerts per la normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades, pertinents i limitades per a la finalitat per a la qual es recullin, i seran tractades de manera licita, lleial i transparent.

Conscients de la teva preocupació sobre com utilitzem les teves dades de caràcter personal, reconeixem la importància de protegir la teva privadesa i que puguis exercir els teus drets (accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació del tractament i oposició) respecte de les teves dades personals.

En compliment de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la finalitat del tractament de les dades personals és:

  • Resoldre dubtes, consultes, queixes i reclamacions.
  • Confirmació de donacions.
  • Realització de certificat de donació.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a tractament automatitzat.

La categoria de les dades recollides són: nom i cognoms; NIF/NIE/Passaport/CIF; correu electrònic; adreça postal; codi postal; import donació; acceptació relació donants; número de comanda.

Per complir amb les diferents disposicions legals hem establert diverses mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que ens facilites i evitar la seva alteració, pèrdua, sostracció, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats de tractament de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

El destinatari de les teves dades serà la Fundació Dr. Ferran i només seran accessibles per als professionals adscrits a aquesta fundació, i en cap cas un tercer els tractarà per compte d’aquest sense previ consentiment exprés per la teva part, a excepció que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d’acord amb la normativa de protecció de dades.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s’informarà, de manera expressa, del tractament de dades de caràcter personal, de la identitat i adreça del responsable, de la finalitat de la seva recollida, de la legitimació per el tractament, de les persones destinatàries de la informació, de la procedència de les dades, de les possibles transmissions o comunicacions de dades, així com de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació sobre aquestes dades i la manera d’exercir-los. També, el termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo. En cas de transferències internacionals de dades, les dades seran tractades amb les garanties necessàries.

En qualsevol moment podràs exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, limitació i, si escau, supressió (o dret a l’oblit), portabilitat o cancel·lació, recollides a través de formulari o que poguessin aparèixer en alguna pàgina. Caldrà comunicar-ho per escrit a la Fundació Dr. Ferran o per correu postal, especificant on apareixen i les dades de contacte. En qualsevol cas, tens dret a presentar una reclamació davant les autoritats competents en matèria de protecció de dades en relació al tractament que porta a terme la Fundació Dr. Ferran. La Fundació Ferran us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d’un mes. No obstant això, si es tracta de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar a dos mesos més (per tant, fins aun màxim de tres mesos). En aquest cas, s’informarà de l’ampliació del termini dins del primer mes.

Quan sigui necessari la prestació del consentiment, l’haurà de donar una persona amb plena capacitat d’obrar; en cas contrari, el consentiment l’haurà de donar un representant o tutor legal. En cas que no ens autoritzi per tractar les teves dades i aquest tractament sigui essencial per prestar els serveis sol·licitats, la Fundació Dr. Ferran es reserva el dret a cancel·lar el servei.

El lloc web podrà contenir enllaços a d’altres llocs web. Ha de saber que la Fundació Dr. Ferran, no es responsabilitza de les pràctiques que, en matèria de tractament de dades personals, segueixen altres llocs web. La present Política sobre Protecció de Dades Personals és aplicable solament a la informació que recaptem en l’espai. Li aconsellem llegir les polítiques sobre tractament de dades personals d’altres llocs web amb els quals enllaci a o des del nostre espai o que visiti d’una altra forma.